loading

تراکلود

یک دستگاه اختراع شرکت تاک زرین دشت که به راحتی می تواند جایگزین دستگاه لودر در امور خاکبرداری شود