loading

لودر

یکی از دستگاه های راه سازی که برای خاک برداری و بارگیری استفاده می شود